Muốn chế tạo chia sẻ hoặc lập đội chơi Robot - bạn có thể tích cực viết bài và chia sẻ trên diễn đàn Robocon

Tìm kiếm

Các tên cách nhau bởi dấu phẩy(,)